Δήλωση Συγκατάθεσης-Συναίνεσης περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

Δήλωση Συγκατάθεσης-Συναίνεσης περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αξιότιμε κύριε/Αξιότιμη κυρία,

 

Δια της παρούσας δηλώσεως, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα στα πλαίσια εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25/05/2018, εφεξής «ΓΚΠΔ».

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΤΑ», με αριθ. ΓΕΜΗ: 146488901000, εδρεύουσα επί της οδού Σαπφούς αρ. 150, Δήμου Καλλιθέας Αττικής ζητά τη συναίνεση σας στη διαχείριση, επεξεργασία και τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων,  αποκλειστικά με αντικείμενο την υποβολή του βιογραφικού σας στην ιστοσελίδα μας www.tota.gr με σκοπό την προβολή και τη διάθεση των παρεχομένων από εσάς  εκπαιδευτικών/παιδαγωγικών υπηρεσιών.

 

Η ιστοσελίδα www.tota.gr, ουσιαστικά, αποτελεί τον μεσολαβητή απλώς και μόνο για την προβολή σας, την προβολή της ακαδημαϊκής αλλά και επαγγελματικής σας κατάρτισης, παρέχει δε ταυτόχρονα τη δυνατότητα οποιουδήποτε χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους να εξεύρει τις κατάλληλες υπηρεσίες που αναζητά.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας μας, αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

 

Ειδικότερα, η επεξεργασία και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας,  (επί παραδείγματι η καταχώριση βιογραφικού, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων, ΑΦΜ, ταχυδρομικών διευθύνσεων, τα ονοματεπώνυμα, οι τηλεφωνικοί αριθμοί, παροχή υπηρεσιών, είδος υπηρεσιών κλπ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας μας, ήτοι την προαγωγή γενικά των Επιστημών της Αγωγής, τη συμβολή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως, καθώς και εκείνων που ασκούν έργο αγωγής σε άλλους τομείς, τη συμβολή στην επιμόρφωση των γονέων γύρω από παιδαγωγικά θέματα, την αξιολόγηση με σκοπό την πνευματική βελτίωση των παιδαγωγών και φορέων εκπαίδευσης μέσω ειδικών επιστημονικών κριτηρίων, τη διάδοση στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους γονείς των σχετικών με την αγωγή του ανθρώπου γνώσεων και την υποβοήθηση των γονέων κυρίως να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν κατά την αγωγή, την εκπαίδευση, το προσανατολισμό κ.λπ. των παιδιών τους, την παροχή κάθε βοήθειας, κάθε είδους συνδρομής για την προώθηση των μελών, με επιστημονικές ειδικότητες (ενδεικτικά Παιδαγωγών, Ψυχοπαιδαγωγών, Κοινωνιολόγων της Εκπαίδευσης, Ειδικών Παιδαγωγικών, Λογοθεραπευτών, Παιδαγωγικών Συμβούλων επί θεμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κλπ).

 

Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας υφίσταται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα αποτελείτε ενεργούς συνδρομητές μας.

 

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας των δεδομένων σας, τα οποία δικαιώματα εκπληρώνονται αποκλειστικά κατόπιν εγγράφου αιτιολογημένου αιτήματός σας προς την υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων σας, κυρία Παναγιώτα Λυκουρέντζου στην ηλεκτρονική διεύθυνση totaelgr@gmail.com

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω η εταιρεία μας ενδέχεται να διαμοιρασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά είτε με συνεργάτες της, είτε με οικογενειακούς ή ακαδημαϊκούς συμβούλους με τους οποίους διατηρεί συμβατική σχέση ή προς τους οποίους υπάρχει ανάθεση έργου.

Επιπλέον, ζητάμε τη συγκατάθεση σας για την αποστολή ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτύπου (φαξ) ή SMS, σχετικά με ενημερωτικά δελτία (newsletters) ή λοιπές ανακοινώσεις που αφορούν δραστηριότητες της εταιρείας.

Η εταιρεία μας λαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε ότι αφορά τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων