Όροι χρήσης

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ WWW.TOTA.GR

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα www.tota.gr υπόκεινται στους κατωτέρω όρους χρήσης. Όλοι οι χρήστες και τα εγγεγραμμένα μέλη συμφωνούν και συναποδέχονται τους όρους χρήσεως, όπως περιγράφονται κατά το παρόν, ενώ παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του www.tota.gr το δικαίωμα και η επιλογή οποιασδήποτε αλλαγής ή τροποποίησής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους αλλαγές ισχύουν άμεσα κατά την ανάρτησή τους στο www.tota.gr και συνεπώς προτείνουμε στους χρήστες να παρακολουθούν τους όρους χρήσης σε συνεχή βάση.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η βασική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tota.gr είναι η εγγραφή των μελών του αποκλειστικά με την ιδιότητα εκπαιδευτών, ακαδημαϊκών συμβούλων και λοιπών συναφούς κλάδου με απώτερο σκοπό την εκπλήρωση των κατασταστικών σκοπών της εταιρείας υπό την επωνυμία ΤΟΤΑ, ήτοι την προαγωγή γενικά των Επιστημών της Αγωγής, τη συμβολή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως, καθώς και εκείνων που ασκούν έργο αγωγής σε άλλους τομείς, τη συμβολή στην επιμόρφωση των γονέων γύρω από παιδαγωγικά θέματα, την αξιολόγηση με σκοπό την πνευματική βελτίωση των παιδαγωγών και φορέων εκπαίδευσης μέσω ειδικών επιστημονικών κριτηρίων, τη διάδοση στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους γονείς των σχετικών με την αγωγή του ανθρώπου γνώσεων και την υποβοήθηση των γονέων κυρίως να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν κατά την αγωγή, την εκπαίδευση, το προσανατολισμό κ.λπ. των παιδιών τους, την παροχή κάθε βοήθειας, κάθε είδους συνδρομής για την προώθηση των μελών, με επιστημονικές ειδικότητες (ενδεικτικά Παιδαγωγών, Ψυχοπαιδαγωγών, Κοινωνιολόγων της Εκπαίδευσης, Ειδικών Παιδαγωγικών, Λογοθεραπευτών, Παιδαγωγικών Συμβούλων επί θεμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κλπ).

Ενόψει της συγκεκριμένης ιδιότητάς της, η ιστοσελίδα www.tota.gr, ως μέσον διευκόλυνσης, δεν δύναται να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου και να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η ιστοσελίδα www.tota.gr παρέχει στους χρήστες και τα εγγεγραμμένα μέλη της τα μέσα προς ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, τα βιογραφικά, τις φωτογραφίες, τις διευθύνσεις, τους τηλεφωνικούς αριθμούς καθώς και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια, είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου για έκαστο υποβληθέν στοιχείο τους αφορά. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης και έκαστο εγγεγραμμένο μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο εν όλω και αναφορικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του www.tota.gr.

Ο χρήστης, το εγγεγραμμένο μέλος δια του παρόντος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.tota.gr δύναται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ή υπαίτιο το www.tota.gr, αφενός για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη οποιουδήποτε κακόπιστου μέλους του, αφετέρου για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του. Η ιστοσελίδα www.tota.gr δεν καθίσταται υπαίτια για οποιαδήποτε ζημία στις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι χρήστες-μέλη του δια μέσου της πλατφόρμας του, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε εσφαλμένη παρουσίαση υπηρεσιών εντός της ιστοσελίδας, ή για την αποτυχία ή αδυναμία οποιασδήποτε υπηρεσίας μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών της ή από τα εγγεγραμμένα μέλη της προς τρίτους.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας ή παραπλάνησης, το www.tota.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης/εγγεγραμμένο μέλος εντός των ιστοσελιδών του, είτε λόγω των παρεχομένων υπηρεσιών των εγγεγραμμένων μελών προς άλλα μέλη ή προς τρίτους, οποιουδήποτε περιεχομένου του, στο οποίο έχει πρόσβαση με ατομική του βούληση. Κάθε είδους ανάρτηση, καθώς και τα περιεχόμενα αυτών, στην ιστοσελίδα του www.tota.gr παρέχονται ακριβώς «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ιστοσελίδα www.tota.gr αρνείται την παροχή οποιασδήποτε μορφής εγγύηση για την παροχή των υπηρεσιών της.

4. EΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Όλοι οι χρήστες του www.tota.gr TOTA-Create Our Happiness έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη εφόσον:

Είναι άνω των 18 ετών, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όπως και έγκυρη και ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνση.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.tota.gr συμφωνεί και προσχωρεί στους εκτενώς αναλυθέντες όρους χρήσεως του παρόντος με σκοπό να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει εντός της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων του www.tota.gr, στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) να διατηρεί και να ενημερώνει με επιμέλειά του τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε τα εν λόγω δεδομένα να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Σε τυχόν περίπτωση που παρέχετε αναληθή, ανακριβή και μη ολοκληρωμένα στοιχεία, το www.tota.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει και να διαγράψει τον λογαριασμό του εγγεγραμμένου μέλους, καθώς επίσης και να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση μερικών ή όλων των υπηρεσιών του.

Το www.tota.gr παρέχει στους χρήστες του τις υπηρεσίες οι οποίες αναλύονται ανωτέρω, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

Η χρήση της ιστοσελίδας απαιτεί όνομα χρήστη (username) και κωδικό ασφαλείας (password). Το εγγεγραμμένο μέλος συμφωνεί να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα αυτών των ατομικών κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τις ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση τους.

Τα εγγεγραμμένα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το www.tota.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το www.tota.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ (e-Fraud)

Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών, πλέον και στο πλαίσιο της εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών σας στοιχείων και λοιπών ατομικών σας πληροφοριών. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είναι αρκετό για τους παραβάτες, οι οποίοι έχουν απώτερο σκοπό να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Το www.tota.gr ουδέποτε θα ζητήσει από εσάς, πέραν των πληροφοριών εγγραφής (π.χ. να πληκτρολογήσετε το e-mail σας για επαναφορά των κωδικών σας), προσωπικά «ευαίσθητα» δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς πιστωτικών καρτών και άλλων παρεμφερών ατομικών στοιχείων οικονομικού περιεχομένου.

Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιο εκ των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας www.tota.gr καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε δια μέσου ψευδούς διαφημίσεως, αναρτήσεως, μηνύματος και λοιπών από τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με το www.tota.gr θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει την υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και διαχειρίστρια της παρούσας ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση totaelgr@gmail.com

Καθώς ήδη έχετε συναινέσει στην υποβολή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εντός της ιστοσελίδας, τίθεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας να κοινοποιήσει την καταγγελία σας, τα πραγματικά περιστατικά αλλά και τα προσωπικά σας δεδομένα προς εξέταση στον συνεργαζόμενο με αυτή Νομικό Σύμβουλο. Ως εκ τούτου, η διαχειρίστρια θα πραγματοποιήσει  κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποτρέψει παράνομες δραστηριότητες εντός της ιστοσελίδας της  www.tota.gr.

Σε καμία περίπτωση, η εταιρεία ΤΟΤΑ δεν παρέχει νομικές συμβουλές ή νομικό σύμβουλο στα εγγεγραμμένα μέλη του.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του www.tota.gr οι χρήστες και τα εγγεγραμμένα μέλη του αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του για:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενo ποινικό αδίκημα.
 2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 3. Αντιποίηση οποιουδήποτε λειτουργήματος ή παραπλανητική αντιπροσώπευση νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 4. Παραποίηση ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του www.tota.gr
 5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 2. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του www.tota.gr ή παράβαση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
 3. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.tota.gr.
 4. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.
 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η ιστοσελίδα www.tota.gr, σε οποιοδήποτε στάδιο των ανωτέρω ενεργειών, δεν καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή επιπροσθέτως χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας απρόσμενων αιτιών και συνθηκών, την επέλευση των οποίων δεν δύναται να ελέγξει. Ως αίτια ανωτέρας βίας λογίζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες και λοιποί λόγοι.

8. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και διαχειρίστρια του www.tota.gr έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος και σε κάθε βάση δεδομένων και  υπηρεσίες που του παρέχονται ανά πάσα στιγμή, εφόσον αυτό δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης. Αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί προσωρινά ή επ’ αόριστον.

Κατά την περίπτωση της οριστικής παύσης λειτουργίας λογαριασμού μέλους, το www.tota.gr δεν αποζημιώνει τον χρήστη. Η διαχειρίστρια έχει τη δυνατότητα επίσης να αποσύρει προσωρινά ή οριστικά οποιοδήποτε ανάρτηση, εάν αξιολογήσει ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση ή υποβολή βιογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου δεν συμφωνεί με τις κατευθυντήριες γραμμές που πηγάζουν από τους όρους χρήσης ή εάν ο χρήστης-μέλος που έχει πραγματοποιήσει την ανάρτηση δεν συμμορφώνεται τόσο με τις συστάσεις όσο και με τους όρους χρήσης.

9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το  www.tota.gr δεν υπέχει καμία ευθύνη είτε για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται εντός της ιστοσελίδας του, είτε για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

10. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το  www.tota.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης-μέλος οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το  www.tota.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Κάθε χρήστης-μέλος, με τους παρόντες όρους χρήσεως, συναινεί και συναποδέχεται την τυχόν προώθηση και προβολή των ατομικών του «δεσμών» και αναρτήσεων σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λ.χ. Facebook, Twitter, LinkedIn και λοιπών, από άλλα εγγεγραμμένα μέλη, χωρίς καμία απορρέουσα ευθύνη του  www.tota.gr.         ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς, κάθε δημοσίευση, ανάρτηση, προώθηση και προβολή εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας www.tota.gr, οι οποίες αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα ανταγωνιστών, άλλων φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών. Σε αντίθετη περίπτωση και κατά τη διακριτική ευχέρεια της διαχειρίστριας, τέτοιου είδους “δεσμοί” θα διαγράφονται.

11. ΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας μας, αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Ειδικότερα, η επεξεργασία και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας,  (επί παραδείγματι η καταχώριση βιογραφικού, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων, ΑΦΜ, ταχυδρομικών διευθύνσεων, τα ονοματεπώνυμα, οι τηλεφωνικοί αριθμοί, παροχή υπηρεσιών, είδος υπηρεσιών κλπ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας μας, ήτοι την προαγωγή γενικά των Επιστημών της Αγωγής, τη συμβολή στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαιδεύσεως, καθώς και εκείνων που ασκούν έργο αγωγής σε άλλους τομείς, τη συμβολή στην επιμόρφωση των γονέων γύρω από παιδαγωγικά θέματα, την αξιολόγηση με σκοπό την πνευματική βελτίωση των παιδαγωγών και φορέων εκπαίδευσης μέσω ειδικών επιστημονικών κριτηρίων, τη διάδοση στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους γονείς των σχετικών με την αγωγή του ανθρώπου γνώσεων και την υποβοήθηση των γονέων κυρίως να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συναντούν κατά την αγωγή, την εκπαίδευση, το προσανατολισμό κ.λπ. των παιδιών τους, την παροχή κάθε βοήθειας, κάθε είδους συνδρομής για την προώθηση των μελών, με επιστημονικές ειδικότητες (ενδεικτικά Παιδαγωγών, Ψυχοπαιδαγωγών, Κοινωνιολόγων της Εκπαίδευσης, Ειδικών Παιδαγωγικών, Λογοθεραπευτών, Παιδαγωγικών Συμβούλων επί θεμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κλπ).

Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας υφίσταται αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα αποτελείτε ενεργούς συνδρομητές μας.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας των δεδομένων σας, τα οποία δικαιώματα εκπληρώνονται αποκλειστικά κατόπιν εγγράφου αιτιολογημένου αιτήματός σας προς την υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων σας, κυρία Παναγιώτα Λυκουρέντζου στην ηλεκτρονική διεύθυνση totaelgr@gmail.com

Για την επίτευξη των ανωτέρω η εταιρεία μας ενδέχεται να διαμοιρασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά είτε με συνεργάτες της, είτε με οικογενειακούς ή ακαδημαϊκούς συμβούλους με τους οποίους διατηρεί συμβατική σχέση ή προς τους οποίους υπάρχει ανάθεση έργου.

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – COOKIES

Το www.tota.gr δεσμεύεται για την διασφάλιση και ομαλή λειτουργία των όποιων συναλλαγών και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των χρηστών-μελών του. Η παρούσα πλατφόρμα, ιστοσελίδα και όλοι οι λοιποί μηχανισμοί, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των παρασχεθεισών υπηρεσιών, χρησιμοποιούν πιστοποιημένη και ασφαλή σύνδεση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server πραγματοποιείται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.tota.gr.

Το www.tota.gr δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών του. Τα cookies, από προεπιλογή, είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστοτόπους που έχετε επισκεφθεί και αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως τις προτιμήσεις σας για τον εν λόγω ιστότοπο ή τα στοιχεία του προφίλ σας, εάν είστε συνδεδεμένος, την IP διεύθυνσή σας, τη γεωγραφική θέση πρόσβασης, όπως και λοιπές επιλογές σε αυτόν.

O χρήστης δύναται να ρυθμίσει το διακομιστή του να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατ’ επιλογή. Στην τελευταία περίπτωση, ενδέχεται να μην υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες ατομικές του υπηρεσίες και επιλογές της ιστοσελίδας www.tota.gr.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή αρχείων cookies, μπορείτε να εισέλθετε με τον περιηγητή σας σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης (incognito mode) ή σε κατάστασης ιδιωτικής περιήγησης (private mode).

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ WWW.ΤΟΤΑ.GR

Η εταιρεία ΤΟΤΑ αποτελεί μοναδική και αποκλειστική δικαιούχο του www.tota.gr και ολόκληρος ο σχεδιασμός και μηχανισμός, όπως και κάθε τεχνική εφαρμογή, εγγραφή, απόδοση κώδικα, τυχόν εμπορικά σήματα, domain ή subdomain names, όπως και οποιαδήποτε περαιτέρω μέθοδος λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν την παρούσα Διαδικτυακή Εφαρμογή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ανωτέρω εταιρείας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά, οποιαδήποτε τυχόν πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, παραποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή μεταφόρτωση, μετάδοση, διανομή ή εκμετάλλευση των εμπορικών σημάτων, του περιεχομένου και των λειτουργιών της παρούσας Διαδικτυακής Πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν μέρει ή εν όλω, χωρίς την έγγραφη συναίνεση και άδεια της δικαιούχου Εταιρείας. Τα λοιπά προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες της ιστοσελίδας www.tota.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών – φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, όπως και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει ανάμεσα στα εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες και την Εταιρεία, αρμόδια προς επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

15. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχετικά με τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, όσον αφορά τη λειτουργία ή όποια άλλη διαδικασία της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, οι χρήστες/μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση totaelgr@gmail.com ή να αποστείλουν έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπόψιν της εταιρείας ΤΟΤΑ, Μαινάλου 44, Τρίπολη Αρκαδίας ΤΚ 22131

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων